ලිහිනිගේ ඇග අල්ලන්න ලිහිණි ලගට ගිය පෙෂලට වුනු ලැජ්ජාව මෙන්න කැමරාවෙන් රටටම පෙන්වයි ශානිකා පෙෂලව චාටර්ම කරයි

ලිහිණි ලඟට ගිය පේෂලට වුණු වස ලැජ්ජාව මෙන්න ශානිකා පෙෂලව චාටර්ම කරයි අවසානයේ කරගන්න දෙයක් නැතුව පේෂල මගහැරපු හැටි

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *