අපි වෙන්වෙනවා එකට ඉන්න බැ කියපු ගයන් චතුරිකා පිරිස් විවහාවෙයි මෙන්න ඔවුන්ගේ විවාහයේ ඔබ නොදුටු චයාරුප

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *